Představení systému

 

CO JE AKVATRON?

Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své pevné místo. Patří mezi progresivní technologie, stále častěji používané takřka na všech typech staveb a byl úspěšně aplikován na celé řadě staveb v ČR, SR a dalších zemích.

 

VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

ikona
 • zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků,ropných produktů atp.
 • jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11
 • lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin
ikona
 • zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
 • nedají se probodnout,roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace
ikona
 • mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
 • možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací
ikona
 • mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
 • zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce
ikona
 • jsou propustné pro vzduch
 • nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti
 • zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování
ikona
 • aplikace je levnější než převážná většina fólií
 • není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů

Výrobky technologie AKVATRON jsou řádně certifikovány u akreditovaných laboratoří TAZUS,pobočka Praha a ITC Zlín. Dále pak proběhlo testování v laboratořích Kloknerova ústavu, Praha a VŠB - Technické univerzity, Katedra konstrukcí.

PRINCIP PŮSOBENÍ AKVATRONU

Tento materiál je možno považovat za kompozit, skládající se z portlandských cementů, velmi jemných, speciálně upravených křemičitých písků a dalších minerálních přísad. Po smíchání s vodou a po aplikaci, která se provádí formou nátěru, nástřiku nebo stěrkováním, aktivované přísady z těchto nátěrů způsobí katalytickou reakci,při níž vznikají formace nerozpustných krystalů dendritických vláken. Tyto krystaly prorůstají do pórů, kapilár a trhlinek betonové konstrukce. Tím se beton trvale zacelí proti průniku vody a dalších kapalin s hodnotou pH 3-11. Zároveň se vytvoří trvalá ochrana betonové konstrukce proti korozi betonu. Lze konstatovat, že při použití hydroizolační hmoty AKVATRON ,bez ohledu na to, že se zvyšuje hutnost malty, zmenšují se rozměry pórů, zůstane však zachována propustnost pro vodní páru a tím schopnost vysychání vlhkého betonu.

 

grafické znázornění krystalizace
grafické znázornění krystalizace


 

Při pozorování ploch ošetřených AKVATRONem můžeme prokázat, že s každým následujícím cyklem působení vody se nasákavost snižuje. Projevuje se zde katalytický efekt,obnoví se chemická reakce a proces zhutnění(utěsnění) struktury materiálu se prohlubuje. Pravděpodobně se tak děje v důsledku změn fázového skupenství vody,její přeměny z nepevného, mechanicky vázaného skupenství na pevné, chemicky vázané skupenství.

 

neošetřený beton
neošetřený beton

 

beton ošetřený AKVATRONEM
beton ošetřený AKVATRONEM

KDE LZE AKVATRON POUŽÍT

Obecně lze konstatovat, že AKVATRON lze použít všude tam, kde potřebujeme zaručit vodonepropustnost stavební konstrukce. Dále všude tam, kde je důležitá ochrana betonové konstrukce proti vlivu médií, urychlujících korozi betonu (kyselé deště, hladové vody atp.).

Zde je důležitá ta vlastnost AKVATRONu, že trvanlivost kvalitně provedeného ošetření stavební konstrukce se rovná trvanlivosti vlastní konstrukce. Na rozdíl od jiných způsobů ošetření konstrukce (nátěry, hydrofobizace) se tedy ošetření AKVATRONem nemusí periodicky opakovat, což je ekonomicky významný faktor /viz tab. 1/.


Tab.1: Vliv nepříznivého prostředí na Akvatron
pH při stálém styku 3.0 - 11.0
při periodickém styku 2.0 - 13.0
teplota při stálém styku -40°C až +150°C
při periodickém styku -160°C až +1400°C
vlhkost žádný vliv
UV záření žádný vliv
oxidace žádný vliv

 

Další důležitou vlastností AKVATRONu je, že jeho aplikace je možná jak na čerstvý tak na starý beton, samozřejmě za předpokladu kvalitně připraveného podkladu.AKVATRON však nezabraňuje jenom propustnosti vody, ale rovněž dalším roztokům a rovněž, což je zvláště důležité i ropným produktům /viz graf,tab.2/.


Tab.2: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.
kapalné médium sledované průniky
kapalného média
neošetřený podklad podklad ošetřený
AKVATRONEM 6
motorová nafta Doba průniku vzorkem
50 mm (hod)
průnik po 72 hodinách průnik nezaznamenán
po 168 hodinách
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo < 1 mm
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo < 1 mmgraf: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.

Z uvedeného tedy vyplývá, že oblast používání AKVATRONu je velmi široká. S úspěchem se používá na vodohospodářských stavbách, zejména při rekonstrukcích ČOV. Rovněž při opravách nádrží v průmyslových zařízeních, kde se vyskytují kapaliny s různým stupněm pH a proto agresivní vůči betonu. Vzhledem k odolnosti vůči průniku ropných produktů se naskytuje množství možných aplikací.

Jsou to například:

 • betonové plochy u čerpacích stanic PHM
 • základové jímky pod lisy
 • betonové plochy v autoparcích a tankovištích ropných produktů
 • výtahové šachty v obytných domech
 • silážní jámy
 • mosty
 • tunely, kolektory
 • podchody
 • plavecké bazény
 • ledové plochy, jímky
 • šachty, atp.

Kromě výše jmenovaných příkladů lze AKVATRON užít všude tam, kde nám záleží na dlouhodobé životnosti betonových konstrukcí bez nutnosti nákladných periodických oprav.

v