Představení systému

 

CO JE SYSTÉM LADAX®

Izolační materiály, které zajistí naprostou a trvalou odolnost zděných, betonových a železobetonových konstrukcí proti průsaku vody a jiných kapalin kterýmkoliv směrem.
V následujícím textu budeme hovořit pro zjednodušení pouze o betonové konstrukci. Obdobné vlastnosti, funkce ovšem platí také pro zděnou a železobetonovou konstrukci.

JAK ZPŮSOBÍ LADAX® NEPROPUSTNOST
Krystalické nepropustné materiály LADAX® jsou kompozity prášku, který se skládá z portlandského cementu, velmi jemného upraveného křemičitého písku a z mnoha aktivních chemikálií, jejichž druh a dávkování je samozřejmě tajemstvím výrobce. Před použitím se tato směs smíchá s vodou, čímž se vytvoří kašovitá hmota pro aplikaci na povrch betonu ve formě nátěru nebo nástřiku. Po smíchání s vodou a nanesení na povrch některým z uvedených způsobů vyvolají chemikálie LADAXu katalytickou reakci, jejímž důsledkem je tvorba nerozpustných vláknitých krystalů v pórech a kapilárách betonu. Tím se beton trvale zacelí proti průsakům vody a jiných kapalin v jakémkoli směru.
Je třeba zdůraznit, že samotná vrstva LADAXu nemá těsnicí funkci a je pouze nosičem aktivních chemických látek, které vyvolávají tuto těsnicí krystalizaci uvnitř betonu.
Výsledkem procesu krystalizace je zvýšení vodonepropustnosti ošetřené konstrukce betonu.

JAKÁ JE „NEPROPUSTNOST" KONSTRUKCE PO APLIKACI LADAXU
Zkoušky provedené akreditovanou laboratoří prokázaly, že LADAX® MONO aplikovaný na 5 cm silném betonu úplně zabránil průsaku vody při tlaku až 1 250 kPa, tj. 125 m vodního sloupce. Je třeba dodat, že zkušební zařízení nebylo schopno větší tlak vyvinout.

JAKÁ JE TRVANLIVOST MATERIÁLŮ LADAX®
Výsledkem aplikace LADAXu, na rozdíl od většiny dalších systémů, je jeho stálost. Vytvořené vláknité krystalické formace se vzhledem ke své jedinečné kompozici za normálních podmínek neporuší.

JAK OCHRAŇUJE LADAX® ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Agresivní účinek chloridů, síranů, sirovodíků, kysličníku uhličitého a jiných chemických látek na beton je podmíněn přítomností vody. Ochrana betonu LADAXem nespočívá ve zvýšení chemické odolnosti cementového kamene, ale v utěsnění všech kapilár a pórů, které brání vodě a těmto chemickým látkám do betonu pronikat.
Pokud se přesto stane, že roztoky těchto látek proniknou pod povrch betonu, LADAX® bude reagovat s roztokem a spotřebovávat jeho vodu k dotěsnění těchto cest další krystalizací. Agresivní škodlivé látky zůstanou zablokované v tenké povrchové vrstvě o síle několika milimetrů a nebudou schopny se dále pohybovat. Proto beton ošetřený LADAXem může mít na svém povrchu např. chloridy, a přesto nedojde ke korozi výztuže.
pH: při stálém styku - od 3,0 do 11,0;
při periodickém styku - od 2,0 do 12,0;
krátkodobě až 1
TEPLOTA: stálá - od -32oC do +130oC;
periodická - od -185oC do +1 530oC
VLHKOST: žádný vliv
UV ZÁŘENÍ: žádný vliv
OXIDACE: žádný vliv

JAK SE OD SEBE LIŠÍ KRYSTALICKÉ MATERIÁLY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
Hmoty LADAX® jsou úspěšně používány od roku 1995. Technologie výroby krystalizačních materiálů se mezi výrobci od sebe liší velikostí jednotlivých krystalů, která se pohybuje v rozmezí tloušťky 2 - 15 µ a délky 20 - 40 µ. Je zřejmé, že se větší krystaly nebudou schopny dostat hluboko pod povrch, a tak odolat vyšším tlakům a agresivnějšímu prostředí. Tyto pak působí hlavně na povrchu. Systém LADAX® také na rozdíl od jiných krystalů není ovlivněn ultrafialovým zářením.

V ČEM SE LADAX® LIŠÍ OD JINÝCH VÝROBKŮ
Systém LADAX® je unikátní v tom, že působí jako katalyzátor, který vytvoří vhodné prostředí. Využívá přitom vlastností samotného betonu. Vedlejším produktem těchto reakcí je vznik nerozpustných krystalických vláken, které prorůstají póry a kapilárami betonu.
Tento krystalický růst je velmi odolný proti vysokým tlakům vody z jakéhokoliv směru, a zároveň proti většině agresivních chemikálií. Protože je tento postup katalytický, růst krystalických vláken se obnoví i mnoho let po původní aplikaci, aby utěsnil vady, které se mohou v betonu objevit i později.

LADAX® NENÍ TOXICKÝ
Státní zdravotní ústav v Praze schválil v české republice použití materiálů LADAX® i pro konstrukce uchovávající pitnou vodu a poživatiny.
Slovenská akreditovaná laboratoř vydala certifikát prokazující shodu vlastností výrobků LADAX® s normami platnými pro Slovenskou republiku, včetně použití pro konstrukce s pitnou vodou.

NĚKTERÉ VÝHODY LADAXU PROTI POVLAKOVÝM IZOLACÍM
LADAX® nepotřebuje pro svou aplikaci suché prostředí, naopak vyžaduje vlhkost nezbytnou k růstu krystalů
LADAX® urychlí postup prací tím, že jej lze aplikovat ihned po provedení betonáže konstrukce
LADAX® se nedá prorazit, roztrhnout, probodnout nebo porušit ve švech zacelí praskliny až do velikosti 0,4 mm
LADAX® není třeba chránit proti poškození při zásypech zeminou kolem základů nebo při montování výztuže, zámečnických prvků apod.
LADAX® díky časově nenáročné aplikaci v porovnání s povlakovými izolacemi,
LADAX® snižuje náklady je možno aplikovat z pozitivní i negativní strany tlaku vody, zvenku i zevnitř
LADAX® zabrání průniku škodlivých látek (vody, atd.) do betonu, čímž prodlužuje jeho životnost
LADAX® při aplikaci mezi konstrukční vrstvy neohrožuje stabilitu a pevnost vůči smykovým silám
LADAX® před svou aplikací nepotřebuje náročnou povrchovou úpravu betonu (vyrovnávání apod.)
LADAX® je netoxickou součástí betonu a spolu s betonem se může recyklovat, po odbourání netvoří obtížný odpad


PŘÍPRAVA POVRCHU PRO APLIKACI
Povrch betonu připravený pro aplikaci LADAXu musí být čistý, zbavený nátěrů a jiných povrchových úprav nebo povlaků. Úprava povrchu musí umožnit přístup LADAXu ke kapilárnímu systému betonu, aby bylo zajištěno pronikání chemikálií betonem. Vodorovné povrchy by měly mít, pokud možno, drsný povrch vzniklý např. při úpravách koštětem či hrubým dřevem. Velmi hladké povrchy s vysokým podílem cementového tmelu zabraňujícím přístup ke kapilárním systémům je třeba narušit pískováním nebo vysokotlakým vodním paprskem. Je třeba také odstranit nežádoucí povrchové povlaky, vápenné nástřiky a jejich zbytky na povrchu ošetřovaného betonu.
Prů saky je třeba zastavit, povrchové vady betonu, jako trhliny, praskliny a hnízda, je nutno vysekat až na pevný beton a opravit ucpávkami, jejichž příprava a použití je popsáno v jednotlivých technických listech. Povrch určený k aplikaci LADAXu musí být důkladně navlhčen, ale nesmí po něm stékat voda, která by aplikovanou vrstvu LADAXu smývala.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Minimální teplota, která ještě zajistí přijatelně rychlý rozvoj krystalizace, je +5o C. Za teplého počasí, nebo je-li opravovaná plocha vystavena přímému slunci, je třeba zabránit rychlému vysychání LADAXu. Vyschlé betonové plochy je třeba před aplikací řádně navlhčit vodou. LADAX® není možno aplikovat na zmrzlý povrch, za mrazu nebo v dešti!

POŽADAVKY NA BETONOVÝ POVRCH
LADAX® může být aplikován na beton 20 hodin po ukončení betonování. Doba 20 - 72 hodin po ukončení betonovacích prací je nejvhodnější, protože je beton ještě „čerstvý" a není třeba značného vlhčení, které LADAX® vyžaduje pro tvorbu krystalů. To neznamená, že je nutno aplikovat LADAX® jen na nový beton. LADAX® vytvoří nepropustnost v betonu, ať už je beton na místě 50 hodin nebo 50 let, je však důležité, aby byl řádně navlhčen. Tím se zajistí „nasávání" aktivních chemikálií do povrchových partií betonu a tvorba těsnicích krystalů co nejhlouběji v betonové konstrukci. Nadbytečnou nevsáklou vodu je však třeba bezprostředně před aplikací odstranit.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ
K nanášení kašovité směsi nátěrů LADAX® se používá štětec s polotvrdými krátkými štětinami. Pro horizontální plochy je možné použít smeták s tvrdými štětinami. Pro nástřik se používá stříkací pistole.

PŘÍPRAVA LADAXU PRO NANÁŠENÍ
Suché práškové směsi LADAX® se smíchají podle objemu s čistou vodou, která neobsahuje soli ani jiné nečistoty.
Množství míchané směsi by mělo být takové, aby je bylo možno spotřebovat do 20 minut od přípravy směsi. Pokud směs počíná tuhnout, je třeba ji často promíchávat, ale v žádném případě již nelze přidávat další vodu.
Příprava směsi pro aplikaci štětcem.
Prášek LADAXu je třeba přesně odměřit do připravené nádoby. Voda se vmíchá do prášku vrtulkou upevněnou v elektrické vrtačce (250 otáček/min) nebo jiným způsobem, který zaručí důkladné promíchání. Menší množství směsi lze míchat ručně zednickou lžící. Nesmí dojít k napěnění hmoty.
Příprava směsi pro aplikaci nástřikem
Smíchání směsi by mělo být provedeno stejným způsobem jako pro aplikaci štětcem, avšak směs musí být řidší.
Následující poměry jsou uvedeny pouze orientačně, protože použití různých nástřikových zařízení a různých tlaků bude mít rozhodující vliv na požadovanou hustotu směsi:
Objemový poměr
3 díly LADAX® MONO : 1 díl vody
Ojemový poměr = spotřeba
3 díly suchého nátěru LADAX® : 1 díl vody = 1,0 kg/m2
2 díly suchého nátěru LADAX® : 1 díl vody = 0,8 kg/m2
Nástřiková zařízení mohou značně usnadnit a zrychlit aplikaci LADAXu. Tímto způsobem je možno pokrýt až 200m2 za hodinu. Je třeba zajistit, aby v rozmíchané směsi nebyly hrudky a nedošlo k ucpání tlakové trysky.
Doporučujeme použít jemného sítka umístěného před tlakovou tryskou.
Příprava ucpávkové směsi pro aplikaci
Směs mícháme ručně zednickou lžící v menší nádobě po dobu 10 - 15 sekund. Součástí směsi jsou hrudky. Připravíme pouze takové množství, jaké jsme schopni spotřebovat během 1 minuty (QUICK) až 5 minut (TMEL). Doporučujeme použít jen takové množství vody, které zaručí dobrou plasticitu ucpávky. Nadměrné množství vody může tvořit při tuhnutí a tvrdnutí ucpávky podobné trhliny, jaké jsou známé z betonů s vyšším vodním součinitelem.

NANÁŠENÍ
Při jednovrstvé aplikaci 0,8 kg/m2 materiálu, vytvoříte přibližně vrstvu 0,5 - 1,0 mm silnou. Vrstva LADAXu by neměla být o mnoho slabší, ale ani silnější. Při nanesení silnější vrstvy LADAXu by mohlo docházet k potížím při zrání, a to zejména za teplejšího počasí.
V případě aplikace více vrstev od jednoho druhu materiálu LADAX®, mějte na vědomí, že by se celková spotřeba měla pohybovat mezi 0,8 - 1,0 kg/m2 . Další vrstva LADAXu by měla být nanesena poté, jakmile předchozí nanesená vrstva zavadne, avšak je ještě čerstvá.
Při pokrývání vodorovných ploch je třeba dbát na to, aby aplikovaná vrstva LADAXu byla stejnoměrná. Lze toho docílit tím, že po povrchu naneseného LADAXu přetáhneme těžký smeták. Pohyb smetáku provádíme v dlouhých úsecích, tím zabráníme koncentraci LADAXu v nižších částech povrchu a zároveň odstraníme přebytečný materiál.

ZRÁNÍ OŠETŘENÉHO POVRCHU
Zrání LADAXu na ošetřeném povrchu betonu potřebuje jemný postřik vodou během doby zrání, která začíná ihned po ztvrdnutí povrchu. Mlžení se provádí tak, aby nedošlo k vyplavení LADAXu! Za běžných podmínek stačí mlžit nebo jemně postřikovat ošetřený povrch 3 x denně po dobu 2 - 3 dnů. Za horkého počasí a na přímém slunci je třeba zabránit rychlému vysychání LADAXu, a proto je nutno postřikovat i častěji než 3 x denně. Případně lze povrch na stejnou dobu zakrýt vlhkou pytlovinou. Na počátku zrání, po dobu alespoň 48 hodin od aplikace, je třeba povrchy ošetřené LADAXem chránit také před intenzivním deštěm, hromaděním vody na povrchu nebo mrazem, aby nedošlo k narušení LADAXové úpravy.
Pokrývky z umělých hmot, polyetylénu apod. nesmí být položeny přímo na povrch aplikovaného LADAXu. Musí být instalovány nad ošetřenou plochou tak, aby k ní byl zabezpečen přístup vzduchu - aby „dýchala". V místech, kde je špatný přístup vzduchu k ošetřeným povrchů m (např . malé uzavřené rezervoáry a jímky), je doporučeno použít ventilátorů pro zvýšení cirkulace vzduchu a k urychlení zrání LADAXu.
Betonové konstrukce postavené za účelem jímání vody, jako např. bazény, jímky, rezervoáry a nádrže, by měly být postřikovány alespoň 3 dny. Je třeba počkat dalších 14 dnů před naplněním vodou nebo kapalinami, pro které je konstrukce určena.
Jsou-li rezervoáry určeny pro horké nebo korozivní tekutiny, je třeba zabezpečit zrání povrchu po dobu 3 dnů a jeho odpočinutí 21 dnů před naplněním.

ZÁSYPY OŠETŘENÝCH PLOCH
Zásypy při budování základů apod. je možné provést 36 hodin po aplikaci LADAXu. Je-li zásyp proveden během 7 dnů po aplikaci LADAXu, musí být zásypový materiál vlhký, aby ošetřenému povrchu neodebíral potřebnou vlhkost.

NÁTĚRY BARVOU, EPOXIDEM NEBO PODOBNÝMI MATERIÁLY
Pro dostatečné uzrání potřebuje ošetřený povrch 21 dnů, aby se před aplikací jakýchkoli nátěrů vytvořily v jeho struktuře požadované krystaly.

ÚPRAVA OMÍTKOU NEBO PODOBNÝMI MATERIÁLY
Nanesení výše uvedených materiálů by mělo být provedeno v době 8 - 48 hodin po aplikaci LADAXu, tzn. v době, kdy povrch již řádně zavadnul, avšak je ještě čerstvý.
Vzhledem k tomu, že materiály LADAX® vyplňují póry betonu svými krystaly, je značně omezena možnost přilnutí omítkových materiálů k betonovému podkladu. Proto je nutné nanášet omítky v době, kdy krystalizace ještě nevyplnila všechny póry a případně použít přípravky, které přilnavost omítek zvýší (adhezní můstek apod.).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vlivem obsahu cementových složek a chemických komponent vykazují materiály LADAX® silnou alkalickou reakci. Při práci používejte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátor, vhodný oděv).
Při zasažení kůže, očí nebo sliznice vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi.

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - HNÍZDA, KAVERNY A OPRAVY POVRCHOVÝCH VAD BETONU
1) Vysekáme vadný beton až na zdravý podklad.
2) Odstraníme všechny nečistoty a vybouraný materiál. Povrch a betonovou konstrukci pak důkladně opláchneme a necháme nasáknout vodou. Pořádném nasáknutí přebytečnou vodu odstraníme.
3) Pokud je v hnízdě nebo kaverně přímý průtok nebo průsak vody, zastavíme jej pomocí ucpávky LADAX® TMEL (QUICK) podle již uvedeného návodu.
4) Nahradíme chybějící beton ucpávkami LADAX® .
5) Počkáme, až LADAX® TMEL (QUICK) zavadne, a pak aplikujeme vrstvu LADAX® MONO (FS, FS-II) v množství 0,8 - 1,0 kg/m2 na celou opravovanou plochu.
6) Povrch ošetřené plochy pak vlhčíme 2 - 3x denně mlžením nebo jemným postřikem vody po dobu 2 - 3 dnů.

ZÁSADY PRO PŘÍPRAVU POVRCHŮ, OPRAVY A PRÁCI S MATERIÁLY LADAX®
Vysekejte vady a poruchy betonu až na zdravý podklad.
Důkladně zbavte povrchy všech nečistot, povlaků , nátěrů a jiných povrchových úprav.
Zastavte eventuální přítoky vody, které by později smývaly nanášenou vrstvu pokryvových hmot LADAX® .
Hladké povrchy, povrchy s vysokým podílem cementového tmelu a jinak uzavřené kapiláry a póry povrchu betonu narušte pískováním nebo vysokotlakým vodním paprskem.
Povrchy před nanášením LADAXu důkladně vlhčete tak, aby co nejvíce nasákly čistou vodou.
Přebytečnou vodu před nanášením LADAXu vždy odstraňte.
Žlábky proveďte vždy ve tvaru písmene „U", 2,5 cm širokého a nejméně 3 cm hlubokého. Žlábky ve tvaru písmene „V" jsou zcela nevhodné. Při míchání nátěrů LADAX® připravte jen takové množství, které jste schopni zpracovat během 20 minut.
Přidávejte vždy správné množství vody do již odměřeného množství prášku LADAX® .
Podíl prášku LADAX® a vody odměřujte pečlivě, nikdy nepřidávejte vodu do již připravené kašovité směsi LADAXu.
Při práci používejte gumové rukavice a ochranné oblečení, abyste zabránili styku materiálu s pokožkou. Po dokončení aplikace a zavadnutí ošetřujte povrchy LADAXu jemným postřikem 2 - 3x denně po dobu 2 - 3 dnů , aby byl zajištěn řádný průběh krystalizačního procesu.

SANACE PORUCH A PRACOVNÍCH SPÁR
Návod na provedení ucpávky LADAX® TMEL (QUICK)
V místech, kde je nutno utěsnit technické spáry, praskliny betonových konstrukcí, zastavit výrony tekoucí vody a všude tam, kde je zvýšený průtok vody a hydrostatický tlak, použijeme ucpávku LADAX® TMEL (QUICK).
1) Vysekáme spáry, spoje nebo opravovanou prasklinu v betonu do žlábku tvaru „U" - 2,5 cm širokého a nejméně 3 - 4 cm (dle tlaku) hlubokého, nebo až na zdravý podklad. Žlábek ve tvaru „V" je nepřípustný. Místa s největším průsakem je třeba vysekat do mírně větší hloubky. Pomocí pemrlice zdrsníme nejbližší část povrchu podél spáry, přebyteč nou vodu odstraníme. Místa, se zřejmým průsakem vody, nenatíráme.
2) Připravíme ucpávku LADAX® TMEL (QUICK) přidáním čisté vody a mícháme tak dlouho, až vytvoříme hustou ucpávku.
3) Z ošetřovaného místa odstraníme co nejvíce přebytečné vody, aby nedocházelo k částečnému vyplavování nanesených hmot LADAX® . Potom natlačíme LADAX® TMEL (QUICK) na místo průsaku palcem v gumových rukavicích. Ucpávku přidržíme na místě, než zatvrdne. Otvory s tlakovou vodou utěsňujeme postupným přidáváním ucpávky od kraje směrem do středu. Tlak kapalin můžeme usměrnit trubičkou, kterou před konečným ucpáním otvoru odstraníme.
4) Na povrch již zatvrdlé ucpávky a na povrch kolem žlábku s přesahem cca 15 cm na každou stranu aplikujeme vrstvu kašovité směsi LADAX® MONO (FS, FS-II) v množství 0,8 - 1 kg/m2 .
5) Povrch ošetřené plochy pak vlhčíme 2 - 3x denně mlžením nebo jemným postřikem vody po dobu 2 - 3 dnů.

SANACE BETONOVÉ KONSTRUKCE SPOLU S VÝZTUŽÍ
V případech, kdy je výztuž nedostatečně krytá
Pokud je výztuž těsně pod povrchem, anebo je krycí vrstva betonu narušena, použijeme následující postup na likvidaci poruchy a ochranu před další korozí.
1) Povrch betonu a výztuže zbavíme všech nečistot a nátěrů s přesahem 15 cm na každou stranu sanovaného místa.
2) Sbíjecím kladivem se špičkou tato místa „napichujeme" s přesahem 15 cm ve všech směrech (hloubka vpichu okolo 2 cm, ve vzdálenosti cca 3 - 5 cm vzdálené od sebe).
3) Zkontrolujeme a očistíme ocelovou výztuž od produktů koroze.
4) Povrch řádně očistíme, omyjeme a navlhčíme proudem čisté vody. Přebytečnou vodu odstraníme.
5) LADAX® MONO smísíme s připravenou vodou tak, aby hustota materiálu odpovídala hustotě zednického štuku (poměr suché směsi a vody = 10 : 2 - 3,5 objemových dílů).
6) Pomocí hladítka z umělé hmoty směs naneseme na „napíchané" místo v síle do 2 cm.
7) Povrch stěrky zahladíme štětkou s měkkými štětinami (molitanové hladítko) ihned po zavadnutí materiálu.
8) Okraje opraveného místa zahladíme do ztracena.
9) Povrch ošetřené plochy vlhčíme 2 - 3x denně mlžením nebo jemným postřikem vody po dobu 2 -3 dnů
V případě, kdy je výztuž obnažená
Pokud je beton narušen do větší hloubky a výztuž je obnažená, použijeme na likvidaci poruchy následující postup.
1) Vadný drolící se beton odstraníme až na zdravý a pevný podklad.
2) Očistíme ocelovou výztuž od produktů koroze. Je-li to nutné, ocelovou výztuž opravíme.
3) Povrch řádně očistíme, omyjeme a navlhčíme proudem čisté vody. Přebytečnou vodu odstraníme.
4) Ocelovou výztuž ošetříme vhodným materiálem pomáhající lepšímu spojení s novou vrstvou betonu nebo ucpávky (fy. BETOSAN, MAPEI, SIKA ad.).
5) Do 20 hodin po provedené reprofilaci naneseme na sanovanou plochu LADAX® MONO (FS, FS-II) v množství 1,0 kg/m2 .
Poznámka: V obou případech doporučujeme po mechanickém odstranění zjevně narušeného betonu zkontrolovat, zda jsme konstrukci skutečně očistili na zdravý a nezkarbonatovaný beton. Pro tento účel je vhodná například zkouška fenolftaleinem.

PŘEHLED CHEMIKÁLIÍ, KTERÝM MATERIÁLY LADAX® ODOLAJÍ
Materiály LADAX® byly dlouhodobě testovány proti působení některých chemikálií a můžeme konstatovat, že vykazují odolnost v níže uvedených případech:
- obsahu SO4 2- kolem hodnot 2 000 mg.dm-3 (nutno znát množství org. látek);
- obsahu Cl -, prakticky žádný negativní vliv;
- snižuje pronikání volného CO2 do hloubky ošetřeného betonového povrchu;
- při krátkodobých haváriích zamezuje průniku ropných derivátů betonem:
- benzín technický, automobilový;
- emulgační ropné látky související s petrochemickým průmyslem;
- emulzní kapaliny a prostředky pro přípravu emulzních kapalin, zejména celou řadu řezných emulzí na obrábění kovů;
- kys. nitroltrioctové, vinné, citrónové, glukónové, octové;
- látky komplexotvorné;
- látky z odmašťovacích technologií;
- lázně s obsahem křemičitanu-fosforečných, přípravků Alkon, Syntol;
- nafta topná, motorová;
- oleje lehké automobilové, ložiskové, konzervační a transformátorové;
- oleje mastné živočišného a rostlinného původu;
- organické neemulgátory;
- petrolej letecký;
- polyfosforečnany;
- všechny prostředky pro zemědělství, jako jsou insekticidy, fungicidy, herbicidy a pesticidy;
- prostředky alkalické odmašťovací;
- rozpouštědla organická včetně chlorovaných uhlovodíků;
- suroviny pro výrobu kaučuku a jeho polymerům;
- tenzidy - anionaktivní a nejonogení;
- uhlovodíky neropného původu, jejichž řetězce obsahují 27 - 37 atomů uhlíku;
- vícemocné alkoholy;
- chladící kapaliny, teplosměnné vysokovroucí kapaliny;
- odolává komunálním odpadním vodám;
- nízké koncentrace minerálních kyselin (k. sírová, dusičná a chlorovodíková) za předpokladu krátkodobé expozice, úkapy je nutné zředit vodou a následně zneutralizovat sodou, či jinou alkálií na přijatelnou hodnotu;
- sklady minerálních hnojiv a jiných chemických látek;
- odpadní vody z chemického průmyslu, např. o složení v 1 dm3:
- 2-naftol 150 mg
- anilin 250 mg
- dinitrochlorbenzen 50 mg
- nitrobenzen 50 mg
- chlorbenzen 100 mg
- etoxynitrobenzen 100 mg
- N-ethylanilin 10 mg
- SO3 2- , SO4 2- , Cl - 5 000 mg a další
Doporučujeme před vlastní aplikací pokryvových materiálů znát a respektovat chemický rozbor látek přicházejících s ošetřeným povrchem do styku, a to zejména s ohledem na době expozice.

v