Obrázek MAXEPOX INJECTION - R - epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž za nižších teplot

MAXEPOX INJECTION - R - epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž za nižších teplot

POPIS:

MAXEPOX INJECTION - R je epoxidový výrobek s velmi nízkou viskozitou, který se aplikuje litím nebo injektováním pod nízkým tlakem a jehož vytvrzování probíhá za nižších teplot.

POUŽITÍ:

· Injektáž trhlin, štěrbin atd. v betonu.

· Impregnace betonu, dřeva, keramiky apod. s vysokou pórovitostí.

· Vyplňování nebo injektáž dutin mezi betonem a ocelovými prvky apod.

· Kotvení nebo upevňování kovových prvků do betonu, kamene apod.

VÝHODY:

· Velmi nízká viskozita a odpovídající rychlost tuhnutí, a to i za nižších teplot.

· Je možno aplikovat s přidáním plniva, čímž se sníží náklady.

APLIKACE:

Příprava směsi: Jednotlivé komponenty se dodávají v předem nadávkovaných sadách a mohou se tedy použít, tak jak jsou dodávány, přímo k injektáži, případně může být přidáno plnivo z křemičitého písku až do poměru 1 : 3 (1 díl směsi : 3 dílům písku). Tento poměr je závislý na druhu aplikace a obtížnosti při realizaci, tj. jestli se bude provádět nízkotlakou injektáží nebo litím.

U zakázek, které vyžadují velké množství tohoto materiálu, je možno na zvláštní objednávku dodat větší balení. V tomto případě, kdy se provádí dávkování přímo na místě, je nutno respektovat naprosto přesné dávkování jednotlivých komponentů, které jsou váhově upřesněny v tabulce v oddíle Technická data.

Tužidlo (komponent B) se nalije do pryskyřice (komponent A). Aby byla zaručena přesná reakce, přesvědčte se, že celý obsah komponentu B byl vyprázdněn. Směs může být míchána ručně nebo mechanicky za nízkých otáček až do dosažení homogenního vzhledu a odstínu.

Aplikace: Realizuje se prostřednictvím přímého lití nebo vhodnou injektážní soupravou. Je třeba vzít v úvahu, že viskozita směsi, a z ní vyplývající možnosti aplikace, se velmi citlivě mění v závislosti na teplotě. MAXEPOX INJECTION - R má při nižší teplotě větší viskozitu, a tím menší zpracovatelnost. Klesne-li teplota pod 5oC zastavuje se proces vytvrzování a aplikace se nemůže provádět.

Je třeba vzít v úvahu, že pro rychlou reakci systému při vyšších teplotách nad 20oC se doporučuje použít verzi MAXEPOX INJECTION (tuhnutí v závislosti na teplotě prostředí), pokud se provádí injektáž, použít čerpadlo s oběma komponenty.

Čištění: Pracovní nářadí nebo skvrny způsobené tímto výrobkem mohou být odstraněny před jeho vytvrzením prostředkem MAXEPOX SOLVENT.

BALENÍ:

MAXEPOX INJECTION - R se dodává v dávkovaných sadách o hmotnosti 1 nebo 2 kg. Na zvláštní objednávku možno dodat jednotlivé složky ve 25 kg nádobách.

SKLADOVÁNÍ:

Jeden rok v originálních, hermeticky uzavřených plechovkách a v uzavřených a suchých skladech. Skladovací teplota nesmí klesnout pod + 5oC, rovněž tak nesmí být skladováno na přímém slunci.

Delší skladování a skladování při teplotě pod 5oC způsobuje krystalizaci výrobku. V takovém případě, pro navrácení normálních vlastností výrobku, se může zahřát na teplotu 80°C - 90°C během dvou hodin za pravidelného míchání.

UPOZORNĚNÍ:

Vyhýbejte se kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicí apod. Nevdechujte páry, které mohou vznikat zahříváním nebo hořením výrobku. Dodržujte obvyklé bezpečnostní předpisy pro aplikaci tohoto druhu výrobků. Používejte při práci ochranné rukavice a brýle. Při zasažení pokožky je nutno bezprostředně zasažené místo umýt vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla.

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.


Soubory ke stažení
icon MAXEPOX INJECTION - R technický list
v