Obrázek MAXURETHANE INJECTION - dvousložkový injektážní systém polyuretanových pryskyřic, reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION - dvousložkový injektážní systém polyuretanových pryskyřic, reagující v kontaktu s vodou

POPIS:

MAXURETHANE INJECTION je dvousložkový systém na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou, vytváří pěnu a zvětšuje až 15x svůj objem.

Je to hydrofobní (ne hydrofilní) systém reagující s vodou. Výsledná pěna zůstává stabilní - nesmršťuje se ani nerozpíná, neabsorbuje vodu, ani se nemění v suchém stavu. Dobu želatinace výrobku lze upravovat přidáním určitého množství katalyzátoru MAXURETHANE INJECTION CAT.

MAXURETHANE INJECTION se používá jak pro zastavení průsaků vody, tak ke zpevňování půd.

POUŽITÍ:

Utěsnění průsaků vody v :

- Poškozeném a popraskaném betonu, včetně trhlin

- Pracovních nebo dilatačních spárách

- Cihelném zdivu

- Nádržích odpadních vod

- Rezervoárech pitné vody

- Stokách, revizních šachtách, jímkách

- Tunelech, přehradách

· Vyplňování velkých dutin a trhlin ve skalách nebo v betonových konstrukcích

· Stabilizace zemin

VÝHODY:

· Snadná injektáž pomocí zařízení pro jednosložkové systémy

· Reaguje s prosakující vodou nebo s vlhkostí obsaženou v zemině

· Nízká viskozita, kterou si udržuje i během injektáže, až do začátku reakce s vodou. Je tak zaručena hluboká penetrace

· Vysoká účinnost. Nerozpustný ve vodě

· Vysoký objem expanze, zvětšuje objem až 15x

· Nesmršťuje se

· Jeho stabilní chemická struktura poskytuje vysokou trvanlivost, vysoké mechanické pevnosti a schopnost odolávat vysokým hydrostatickým tlakům

· Neznečišťuje životní prostředí

· Proměnlivá doba želatinace v závislosti na přidaném množství MAXURETHANE INJECTION CAT

APLIKACE:

Viz technická doporučení pro injektážní postup uvedená v „Úvodu do systému MAXURETHANE INJECTION".

Obě složky MAXURETHANE INJECTION se dodávají v odpovídajícím poměru. Katalyzátor MAXURETHANE INJECTION CAT je dodáván zvlášť, aby mohla být ovlivňována doba želatinace, a vzhledem k možnosti delšího skladování.

Komponenty A a B se nalijí do čisté a suché nádoby. Potom se přidá katalyzátor v požadovaném množství. Doporučený poměr míchání směsi a katalyzátoru se pohybuje mezi 2% - 10% váhově, avšak vhodnější je určit množství katalyzátoru přímo v místě aplikace. V případě kritických výronů vody pod vysokým tlakem je potřebná bezprostřední reakce při kontaktu s vodou, a proto je nutné dávkování katalyzátoru v množství 10%. Naopak, při dávkování 2% katalyzátoru je zajištěna při injektáži dobrá penetrace do všech kapilár a trhlinek.

Je nutno sledovat okolní teplotu a vlhkost, neboť obojí určuje životnost již namíchané směsi. Obecně platí, čím vyšší vlhkost a teplota, tím menší množství katalyzátoru. Pryskyřice reaguje s okolní vlhkostí, proto se doporučuje přidávat akcelerátor těsně před začátkem injektáže. Nepřipravovat více směsi, než je možno spotřebovat k injektáži v přiměřené době. Nicméně, směs pryskyřice a katalyzátoru může být 3 - 4 dny skladována v hermeticky uzavřených lahvích nebo kanystrech.

Vzhledem k tomu, že MAXURETHANE INJECTION reaguje s vlhkostí obsaženou v konstrukci, lze pro injektáž použít zařízení pro jednosložkové pryskyřice. Hydrofobní pryskyřice nepotřebují pro svou reakci (narozdíl od hydrofilních pryskyřic) velké množství vody, není proto nutná současná injektáž vody. Jestliže by byla aplikační plocha suchá doporučuje se předchozí injektáž vodou pomocným zařízením.

UPOZORNĚNÍ:

Je naprosto nutné, aby veškeré zařízení bylo suché. Zabraňte jakémukoliv kontaktu směsi s vlhkostí, aby nedošlo k předčasné reakci výrobku. Jestliže materiál reaguje během injektáže, zastavte bezprostředně zařízení a vyčistěte jej pomocí MAXURETHANE INJECTION CLEANER, aby se zabránilo zablokování tuhou pěnou, která se může tvořit uvnitř zařízení.

Nářadí a zařízení znečištěné směsí je nejlépe očistit bezprostředně po použití. DRIZORO dodává za tímto účelem MAXURETHANE INJECTION CLEANER. Nechejte cirkulovat čisticí prostředek několik minut čerpadlem.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Vždy používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, rukavice a vhodný oděv. Během injektáže se doporučuje se vší naléhavostí používat ochranný štít, který chrání celý obličej. Stejně jako při jiných injektážních pracích pod tlakem může dojít k vystříknutí a náhodnému roztržení injektorů nebo pouzder.

Jestliže některý z komponentů přijde do kontaktu s pokožkou, ihned ji dobře umyjte vodou a mýdlem.

Zajistěte dostatečné větrání pracoviště.

BALENÍ:

MAXURETHANE INJECTION - komponent A se dodává ve 250 kg sudech nebo

25 kg a 5 kg nádobách,

MAXURETHANE INJECTION - komponent B se dodává ve 210 kg sudech nebo

25 kg a 5 kg nádobách,

MAXURETHANE INJECTION CAT se dodává v 25 kg a 5 kg balení,

MAXURETHANE INJECTION CLEANER se dodává v 220kg, 25 kg nebo 5 kg balení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DRIZORO může rovněž dodat injektážní zařízení včetně ručních čerpadel, nebo s pohonem elektrické vrtačky, injektory atd.

SKLADOVÁNÍ:

6 měsíců v originálním, hermeticky uzavřeném balení.

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.


Soubory ke stažení
icon MAXURETHANE INJECTION technický list
v