Obrázek MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) - pružná jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) - pružná jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

POPIS:

MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou a vytváří pěnu zvětšující svůj objem až 15krát.

Je to hydrofobní (nikoliv hydrofilní) polyuretanová pryskyřice reagující s vodou. Výsledná pěna neabsorbuje vodu, na druhé straně její nepřítomnost neovlivňuje vlastnosti pěny, která je trvale stabilní a nepodléhá smršťování.

Doba gelovatění se dá regulovat v závislosti na přidaném množství MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT (MIFC).

POUŽITÍ:

Utěsňování proti vodě v:

- poškozeném, popraskaném betonu obsahujícím trhliny.

- konstrukčních nebo dilatačních spárách v betonu

- cihelných konstrukcích

- průchodech potrubí skrz konstrukci

- nádržích odpadních vod a vodojemech

- kanálech, revizních šachtách, tunelech, přehradách apod.

Výplně velkých dutin a trhlin ve skalách a v betonových konstrukcích.

VÝHODY:

Je jednosložkový. Reaguje s prosakující vodou nebo s vlhkostí, která je přítomna v zemině.

Nízká a konstantní viskozita, a to i během procesu injektáže, až do počátku reakce s vodou.

Snadná injektáž, která nevyžaduje složité zařízení.

Vysoká účinnost. Není rozpustný ve vodě.

Nesmršťuje se.

Vysoký stupeň expanze - až 15krát.

Jeho stabilní chemická struktura umožňuje vysokou trvanlivost a schopnost odolávat vysokým hydrostatickým tlakům.

Nekontaminuje životní prostředí.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Výrobky MIF A MIFC se dodávají každý zvlášť, aby bylo možno ovlivňovat dobu gelovatění a pro možnost delší doby skladovatelnosti.

Doporučený poměr směsi mezi katalyzátorem a pryskyřicí je mezi 2% - 10%, avšak optimální poměr je nutno určit in-situ. Kritické prosakování vody pod velkým tlakem vyžaduje okamžitou reakci při kontaktu s vodou, tzn. že množství katalyzátoru se bude pohybovat při horní hranici 10%. Na druhé straně, směs s nízkým obsahem katalyzátoru (2%) zajišťuje při injektáži dobrou penetraci do kapilárních štěrbin.

Nutno sledovat okolní teplotu a vlhkost, neboť obojí určuje životnost připravené směsi. Obecně platí, že s vyšší vlhkostí a teplotou se použije menší množství katalyzátoru. Pryskyřice reaguje se vzdušnou vlhkostí, proto se doporučuje připravovat směs těsně před začátkem injektáže. Nepřipravovat více směsi, než je plánovaná spotřeba v předpokládaném čase. Nicméně, směs obsahující katalyzátor lze skladovat během 3 - 4 dní, ovšem v hermeticky uzavřených nádobách.

Reakce MIF se strukturální vlhkostí umožňuje používat injektážní zařízení pro jednosložkové výrobky. Hydrofobní pryskyřice (na rozdíl od hydrofilních) nepotřebují velké množství vody pro svou reakci. Není nutná současná injektáž vody. Pouze v případě, pokud je oblast aplikace suchá, doporučuje se provést předem injektáž vodou.

Je nezbytné, aby celé zařízení bylo před aplikací suché. Zabránit kontaktu směsi s vlhkostí, aby se předešlo předčasné reakci výrobku. Pokud začne výrobek reagovat v zařízení během injektáže, je nutno okamžitě jej vypnout a vyčistit pomocí MAXURETHANE INJECTION CLEANER (MIC), aby se zabránilo zablokování vlivem tvoření pevné pěny uvnitř zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

Nářadí a injektážní zařízení je nutno očistit bezprostředně po jeho použití. DRIZORO dodává pro tento účel MIC. Je nutno nechat cirkulovat čisticí kapalinu několik minut v injektážním zařízení.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Při manipulaci s výrobkem používat vždy ochranné brýle, rukavice a vhodný oděv. Během injektáže se doporučuje používat ochranný štít, který zakryje celý obličej. Tak jako při jakékoliv jiné práci s tlakovou injektáží může dojít k náhodnému vystříknutí nebo prasknutí injektorů, ve spojích apod.

V případě, že některá z obou složek, pryskyřice nebo akcelerátor, přijdou do kontaktu s pokožkou, je nutno postižené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. V pracovním prostoru je nutno zajistit dostatečné větrání nebo používat vhodné masky.

MIF není toxický výrobek, ale obsahuje zdraví škodlivé látky. Při aplikaci je nutno používat ochranné gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení očí je nutno vypláchnout je vydatným množstvím čisté vody bez protírání. Pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DRIZORO dodává injektážní zařízení včetně ručního čerpadla nebo s pohonem pomocí elektrické vrtačky, injektory apod.

BALENÍ:

MIF v 25 kg a 220 kg nádobách

MIFC v 5 kg nádobě

MIC v 25 lt a 220 lt nádobách.

SKLADOVÁNÍ:

6 měs. v původních uzavřených obalech. Skladovat v uzavřených skladech při teplotách mezi 15°C až 30°C.

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury. DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity. Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí vydání.


Soubory ke stažení
icon MAXURETHANE INJECTION FLEX technický list
v