Obrázek MAXURETHANE INJECTION MONO - jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION MONO - jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

POPIS:

MAXURETHANE Injection MONO je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který při kontaktu s vodou reaguje a vytváří pěnu, přičemž zvětší až 15x svůj objem. Po reakci s vodou se vytvoří hydrofobní pěna (nikoliv hydrofilní), která neabsorbuje vodu, což znamená, že její objem není závislý na vlhkosti prostředí - po vytvrzení se nesmršťuje ani nerozpíná. Dobu želatinace je možno ovlivnit přidáním určitého množství urychlovače tuhnutí (dále akcelerátor) MAXURETHANE Injection MONO CAT.

POUŽITÍ:

K zamezení průniku vody (< 500 m3/hod.) v a na:

Poškozeném betonu obsahujícím trhliny a štěrbiny.

Konstrukčních a dilatačních spárách v betonu.

Cihelných konstrukcích.

Průchody potrubí.

Nádržích čistíren odpadních vod nebo pro pitnou vodou.

Jímkách, šachtách, tunelech, přehradách.

K vyplňování dutin a trhlin o velkém objemu ve skalách nebo v betonových konstrukcích.

Ke stabilizaci zemin.

VÝHODY:

Jednosložkový výrobek, který reaguje s filtrující vodou nebo s vlhkostí přítomnou v terénu.

Nízká viskozita, i během injektáže, až do okamžiku počátku reakce s vodou.

Snadná injektáž, nevyžaduje složité vybavení.

Vysoká účinnost. Nerozpustný ve vodě.

Nesmršťuje se.

Vysoký stupeň expanze, zvětšuje svůj objem až 15x.

Jeho stabilní chemická struktura zaručuje vysokou trvanlivost, vysoké mechanické odolnosti a schopnost odolávat vysokým hydrostatickým tlakům.

Nekontaminuje životnímu prostředí.

Variabilní doba želatinace v závislosti na množství přidaného akcelerátoru MAXURETHANE Injection MONO CAT.

APLIKACE:

Viz technická doporučení pro provádění injektáží uvedená v "Úvodu do systému MAXURETHANE Injection".

MAXURETHANE Injection MONO a MAXURETHANE Injection MONO CAT jsou dodávány odděleně, aby bylo možno upravovat dobu želatinace a zajistit rovněž delší skladovatelnost. Doporučený poměr míchání akcelerátoru s pryskyřicí se pohybuje mezi 2 - 10 %, přičemž optimální poměr se určí přímo „in situ": V místech, kde je vysoká penetrace vody pod vysokým tlakem je nutno, aby nastala okamžitá reakce při kontaktu s vodou. V tomto případě je nutno použít dávkování akcelerátoru až do 10%. Naopak přidáním pouze 2 % akcelerátoru se zajistí dobré proniknutí směsi do všech míst kapilárního systému. Nutno sledovat teplotu a vlhkost vzduchu během aplikace, neboť obojí ovlivňuje životnost namíchané směsi. Obecně platí pravidlo - čím vyšší teplota a vlhkost, použije se méně akcelerátoru. Pryskyřice reaguje se vzdušnou vlhkostí, proto se doporučuje smíchat ji s akcelerátorem těsně před zahájením injektáže. Nepřipravovat více směsi, než je nezbytně nutné pro provedení injektáže. Nicméně, pokud je směs hermeticky uzavřena v nádobách, může být skladována po dobu 3 - 4 dnů.

Reakce MAXURETHANE INJECTION MONO s vlhkostí obsaženou v konstrukci umožňuje používat injektážní zařízení pro jednosložkové směsi. Hydrofobní pryskyřice nepotřebují pro svou reakci, na rozdíl od hydrofilních, velké množství vody, proto není nutná současná injektáž vody. Pokud je aplikační oblast suchá, doporučuje se předem provést injektáž vodou.

Je nezbytné, aby zařízení pro injektáž bylo neustále suché. Zamezit jakémukoliv kontaktu směsi s vlhkostí, aby se zabránilo předčasné reakci směsi. Pokud začne výrobek reagovat během injektáže, ihned vypnout zařízení a vyčistit jej pomocí MAXURETHANE Injection CLEANER, aby nedošlo k jeho zablokování vlivem tvoření pevné pěny uvnitř přístroje.

UPOZORNĚNÍ:

Injektážní zařízení a ostatní pomůcky nutno očistit bezprostředně po použití.. DRIZORO dodává pro tento účel MAXURETHANE Injection CLEANER. Čisticí prostředek se ponechá několik minut cirkulovat v zařízení.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Používat vždy ochranné pomůcky, jako ochranné brýle, rukavice a vhodný oděv. Během injektáže se doporučuje zakrýt celý obličej ochranným štítem. Stejně jako u jiných injektážních pracích pod tlakem, i zde může dojít k vystříknutí směsi nebo k roztržení injektorů a manžet.

Pokud dojde k potřísnění pokožky některou ze složek - pryskyřicí nebo akcelerátorem, je nutno zasažené místo ihned umýt vodou a mýdlem. Je nutno zajistit dostatečné odvětrávání pracovního prostoru nebo používat vhodné dýchací masky.

MAXURETHANE INJECTION MONO není toxický výrobek, ale je zdraví škodlivý. Při manipulaci s výrobkem je nutno používat ochranné gumové rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí je nutno vypláchnout je okamžitě vydatným množstvím čisté vody bez protírání. Pokud podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DRIZORO může dodat injektážní zařízení, včetně ručních nebo poháněných vrtačkou, injektory apod.

BALENÍ:

MAXURETHANE Injection MONO se dodává ve 25 lt nádobách a 220 lt sudech. Akcelerátor MAXURETHANE INJECTION MONO CAT se dodává v 5 lt, 25 lt a 50 lt nádobách.

MAXURETHANE Injection CLEANER je dodáván v 25 lt nádobách a 220 lt sudech.

SKLADOVÁNÍ:

6 měsíců v originálních uzavřených obalech, v krytých skladech při teplotách mezi 15°C až 30°C.

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury. DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit v závislosti na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity. Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí vydání.


Soubory ke stažení
icon MAXURETHANE INJECTION MONO technický list
v